Gestió forestal sostenible

 Els usos i les activitats forestals s'han de desenvolupar amb criteris de gestió sostenible dels terrenys forestals, i de forma que sigui compatible l'aprofitament dels recursos forestals amb la conservació dels valors naturals dels espais. Dins d’aquest marc, l’Ajuntament del Pont de Suert desenvolupa diferents actuacions d?acord amb les directrius següents:

 •  S'impulsarà, en el marc del que s'especifica al títol IV del Reglament 1698/2005, del FEADER, i de forma voluntària, la planificació forestal amb l'objectiu que totes les finques públiques i privades que tenen un territori dins un espai xarxa Natura 2000 acabin tenint el seu Pla de gestió i ordenació (PTGMF, PSGF o Pla d'ordenació). Aquests, tindran en compte, de manera preferent, la conservació i millora d'hàbitats i/o espècies d'interès comunitari.
 • S'incorporaran als instruments de planificació de finques forestals, en el marc del que s'especifica al títol IV del Reglament 1698/2005, del FEADER, criteris de gestió que tinguin en compte els requeriments ecològics de les espècies d'interès comunitari, i promoguin pràctiques silvícoles compatibles o que afavoreixin el seus hàbitats.
 • En la planificació i la gestió de les forests patrimonials es prioritzarà les accions de conservació dels hàbitats i les espècies d'interès comunitari.
 • Es promourà la creació de reserves forestals (integrals o dirigides) en les àrees de major valor natural.
 • S'establirà un programa de coordinació eficaç entre els gestors de les finques forestals, els tècnics de fauna i els responsables de la gestió de l'espai protegit.
 • En àrees amb presència d'espècies d'interès comunitari es procurarà allargar el màxim les rotacions de tala, sense que se'n ressenti la productivitat silvícola, i s'adequarà la realització dels aprofitaments forestals a èpoques que no interfereixin amb el cicle biològic de l'espècie. En cas de ser necessari d'efectuar una actuació en èpoques sensibles per a alguna espècie, requerirà un informe previ de l'òrgan gestor de l'espai o en el seu defecte dels Serveis Territorials del DMAH. En aquest sentit, els nous plans tècnics o d'ordenació que s'elaborin hauran de preveure aquest fet de manera que, un cop aprovats, no sigui necessari un informe cada vegada que es vulgui realitzar una actuació.
 • S'afavorirà la conservació i l'augment de la superfície de coníferes autòctones (pinedes de pi negre, avetoses, etc.) i de boscos mixts de caducifolis (fagedes, etc.), reservant parcel·les de bosc madur en els sectors més ben conservats.
 • Es fomentaran les estructures en mosaic, alternant zones amb diferents densitats d'arbrat amb clarianes on predominin espècies arbustives productores de fruits (nabius, grederes, roures, castanyers, cirerers, avellaners, moixeres, pomeres, etc.), prats i pastures, i potenciant els ecotons.
 • No es permetran les plantacions forestals extensives amb coníferes i frondoses, ni amb espècies al·lòctones, que afectin als hàbitats d'interès comunitari o amb àrees amb presència d'espècies d'interès comunitari.
 • Es promouran mètodes alternatius per a l'extracció de fusta que redueixin la construcció de pistes forestals, amb la finalitat de limitar la penetrabilitat i fragmentació de les àrees amb presència d'hàbitats i/o espècies d'interès comunitari.
 • S'afavoriran els tractaments silvícoles que rebutgin l'ús de productes fitosanitaris pels efectes negatius directes i indirectes sobre la fauna.
 • Es controlarà estrictament la construcció o millora de pistes en les àrees amb presència d'elements prioritaris de conservació, o en les zones de major qualitat d'hàbitat. S'evitarà, específicament, la proliferació innecessària de les mateixes en el conjunt de l'espai.
 • Quan les tasques de gestió forestal requereixin l'obertura de vials, s'haurà de garantir la posterior clausura dels mateixos permetent la restauració natural del terreny. En cas de ser necessari, es promouran les tasques de renaturalització dels vials.
 • L'obertura de nous vials es realitzarà en una època de l'any que no resulti perjudicial per a les espècies d'interès comunitari. Serà incompatible quan afecti sectors crítics de les espècies objecte de conservació en cada espai.
 • Es restringirà l'accés a visitants foranis a les pistes i camins forestals permanents sense servitud de pas.
 • Es considerarà d'interès per part de l'Administració l'adquisició dels drets de tallada a llarg termini en boscos privats o comunals ubicats en llocs estratègics, amb la finalitat de garantir la conservació dels elements prioritaris de conservació, sense perjudicar els interessos dels propietaris de les finques.
 • En la redacció dels plans de prevenció d'incendis i les mesures associades (punts d'aigua, cremes, desbrossades, tallafocs, etc.) caldrà tenir en compte les àrees amb presència d'elements prioritaris de conservació, i caldrà assegurar la seva conservació per l'aprovació definitiva dels plans.
 • Es fomentarà la informació i les campanyes formatives en el sector forestal, amb la finalitat de reduir els conflictes entre la conservació del patrimoni natural i les activitats humanes.
 • S’utilitzarà la biomassa procedent de la gestió forestal dels boscos públics com a mitjà de producció d’energia renovable per al funcionament de determinats equipaments municipals. 

© Ajuntament del Pont de Suert
25520 El Pont de Suert ,Lleida | Telf. 973 690 005 | Fax. 973 690 293 | Email. ajuntament@elpontdesuert.cat